Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

1372 223f
Reposted fromNajada Najada
1440 d39e 500
Reposted fromNajada Najada

January 13 2017

January 11 2017

3544 0065 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife
3547 2998
Reposted fromsecretoflife secretoflife
3549 befa
Reposted fromsecretoflife secretoflife

December 31 2016

To był dziwny rok. dziwny to chyba idealne określenie. pełen zarówno złych jak i dobrych sytuacji. wielkich zmian i decyzji. pełen niespodzianek, rozczarowań, nowych ludzi, pochopnych decyzji zarówno negatywnych jak i pozytywnych. trochę niszczący, ale niszcząco wzmacniający. zdecydowanie wzmacniający.
— explodee.soup.io
Reposted fromniewdzieczna niewdzieczna viaszydera szydera

December 23 2016

2974 db0b 500
Victor Gabriel Gilbert, Resting
Reposted fromNajada Najada

December 21 2016

6585 1e89 500
Death Of A Spaceman by Ross Mccampbell
Reposted fromNajada Najada

December 13 2016

4979 e407
Józef Czapski - Czerwona kawiarnia (1956)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

December 11 2016

0414 b2ac
Reposted fromsecretoflife secretoflife
0416 e59c 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife
0417 ec3d 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife
0419 d2fd 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife
0425 d94b
Reposted fromsecretoflife secretoflife

December 09 2016

Captivated by Adolphe Alexandre Lesrel (French, 1839-1890)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc

November 30 2016

7190 20bb 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife

November 27 2016

1778 c1eb
Reposted fromsecretoflife secretoflife
1776 7ac1 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife

November 20 2016

5123 3aff 500
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl